શા માટે દલિતોને અસ્પૃશ્ય ગણવામાં આવે છે?

દલિતો મેન્યુઅલ સફાઈ કરનારા છે, માનવ કચરો અને મૃત પ્રાણીઓ, ચામડાની કાર્યકરો, શેરી સફાઈ કરનારા અને કોબ્લરની રીમુવર. એક દલિતનું માત્ર સ્પર્ધક જ જાતિના સભ્યને…